ออมสิน แสดงเจตนารมณ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

Categories : Update News, Finance

Public : 08/18/2023
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมแสดงเจตนารมณ์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติกับเครือข่ายโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาครัฐ ชุมชน และองค์กรเอกชนชั้นนำ 14 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนผ่านการจัดการคาร์บอนเครดิตที่จะเป็นกลไกสำคัญตอบโจทย์ความยั่งยืน ตั้งเป้าหมายให้ชุมชนสามารถดูแลป่าไม้และดูแลตนเองได้ไปพร้อม ๆ กัน โดยภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ “นโยบายของภาคเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์การประชุม C asean อาคาร CW Tower เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2566                     ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน มีแนวคิดในการบูรณาการภารกิจของธนาคารเพื่อสังคมเข้าในโครงการต่าง ๆ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นตามแผนงาน ESG in ACTION โดยเพิ่มน้ำหนักภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการเน้นทำภารกิจเพื่อสังคมซึ่งเป็นบทบาทหลักของธนาคาร ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ดำเนินโครงการเน้นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าร่วมกับชุมชน มีการส่งเสริมให้สมาชิกครัวเรือนในชุมชนได้ร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนที่เป็นพื้นที่ของโครงการได้อย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อให้สามารถรักษาป่าไม้ที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนตามธรรมชาติที่สำคัญไว้ได้ ขณะที่ชุมชนเองก็ได้ประโยชน์จากป่าที่เป็นแหล่งสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง โดยธนาคารออมสินจะนำศักยภาพด้านงานพัฒนาชุมชนและสังคม มาบูรณาการกับความเชี่ยวชาญของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชนชั้นนำ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการอนุรักษ์ป่าไม้โดยชุมชนได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป.