BAM มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 16

Categories : Update News, PR News

Public : 08/28/2023
   

นายพงศธร มณีพิมพ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมจัดงานพิธีมอบทุนการศึกษาในเขตพื้นที่สถานศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวม 40 ทุน และระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 4 แห่ง ทุนละ 20,000 บาท รวม 10 ทุน รวมมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 50 ทุน เป็นเงิน 400,000 บาท ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้จัดโครงการมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 16

ในปี 2566 BAM ยังคงตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนที่ควรได้รับโอกาสทางการศึกษา ให้มีอนาคตที่ดี เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในเขตพื้นที่สถานศึกษาภาคเหนือตอนบนให้นักเรียนในระดับมัธยมตอนปลายมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และและนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถต่อยอดด้านการศึกษาในอนาคตต่อไป