สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดส่งเสริมความเท่าเทียมทุกสภาพเพศให้สิทธิ์ลาดูแลบุตร 20 สัปดาห์

Categories : Update News, Finance

Public : 08/30/2023

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดต่อยอดเป้าหมายส่งเสริมความเท่าเทียม เพิ่มสิทธิ์วันลาเพื่อดูแลบุตรเป็นขั้นต่ำ 20 สัปดาห์ให้พนักงานโดยไม่แบ่งแยกเพศหรือสถานภาพ รวมทั้งขยายสิทธิ์ถึงบุตรที่อยู่ในความอุปถัมป์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดยกระดับสิทธิ์การลาเพื่อดูแลบุตรให้พนักงานทั่วโลก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้(1) เป็นต้นไป โดยธนาคารฯ จะกำหนดขั้นต่ำในการลาเพื่อดูแลบุตรให้กับพนักงานทั้งหมด เพื่อให้พนักงานทุกเพศมีโอกาสเท่าเทียมกันยิ่งขึ้นในการดูแลบุตรของตน

ภายใต้สวัสดิการการให้สิทธิ์ลานี้ พนักงานสามารถขอลาเพื่อดูแลบุตรได้อย่างน้อย 20 สัปดาห์ โดยได้รับค่าจ้าง (2)โดยให้สิทธิ์นี้กับพนักงานทุกเพศ ทุกสถานภาพ อีกทั้งยังครอบคลุมถึงกรณีพนักงานรับอุปถัมป์เด็กเป็นบุตรบุญธรรมด้วย

สวัสดิการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยสนับสนุนผู้ปกครองที่ต้องทำงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของธนาคารฯ ในการผลักดันวัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่างและสร้างความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในด้านการงานได้ในขณะที่มีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเหมาะสม

   

ทานุจ คาพิลาชรามิ หัวหน้ากลุ่มสายงานทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าวว่า “ธนาคารฯ ไม่เคยหยุดนิ่งในการพิจารณาสวัสดิการที่จะช่วยผลักดันการยอมรับความแตกต่าง รวมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จในการได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่

ธนาคารฯ เชื่อว่า สวัสดิการเช่นการลาเพื่อดูแลบุตรนี้ จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านบทบาทของผู้ดูแลบุตร ช่วยสนับสนุนการแบ่งหน้าที่ในการทำงาน และให้โอกาสกับพนักงานที่ต้องการร่วมรับผิดชอบการดูแลบุตรของตน ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อสถานะทางการเงินของครอบครัว อีกทั้งเป็นการสร้างสถานที่ทำงานให้มีการยอมรับความแตกต่างได้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมวิถีการดำรงชีวิตของพนักงานที่แตกต่างกัน

เราหวังว่า สวัสดิการที่เรามอบให้นี้จะกระตุ้นให้องค์กรอื่นทั้งอุตสาหกรรมและทั่วโลกดำเนินตาม หากเราร่วมผลักดันจุดยืนร่วมกัน เราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดสังคมที่ยอมรับความหลากหลายได้มากยิ่งขึ้น”

“เราเป็นธนาคารระดับแนวหน้าที่มอบสวัสดิการนี้ให้กับพนักงาน และเป็นการต่อยอดเพิ่มเติมจากนโยบายการให้ความยืดหยุ่นในเรื่องสถานที่ทำงาน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ที่ธนาคารฯ มอบให้กับพนักงาน เพื่อทำให้ธนาคารฯ มีจุดเด่นที่แตกต่างในการดึงดูด สร้างแรงกระตุ้น และรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่กับธนาคารฯ โดยความพยายามเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของเราในการเป็น Employer of Choice” พลากร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และสำนักงานตัวแทน กล่าว

/////////////////////////

(1)สำหรับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในบางแห่ง สวัสดิการนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่น สวัสดิการนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในบางแห่งซึ่งอยู่ระหว่างการขายกิจการ

(2) หากกฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้ระยะเวลาในการลาเพื่อดูแลบุตรนานกว่าที่ธนาคารกำหนดให้ ให้ยึดปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

-