ธ.ก.ส. จับมือ สภาอุตฯท่องเที่ยว ยกระดับเที่ยวชุมชนทั่วไทยแบบครบวงจร

Categories : Update News, Finance

Public : 09/13/2023
ธ.ก.ส. จับมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยกระดับชุมชนท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดย ธ.ก.ส. จะสนับสนุนทั้งความรู้ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาช่องทางการตลาดให้ชุมชนท่องเที่ยว การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชน พร้อมสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เป็นทุนการขยายกิจการ ตั้งเป้าหมายเชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า 130 ราย นำฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวไปเปิดประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยว สัมผัสประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของไทย ดึงรายได้ ดันจีดีพีประเทศเติบโตตามนโยบายของรัฐบาล         นายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและมีคุณภาพ การเติมความรู้ด้านการบริหารจัดการช่องทางการตลาดให้กับชุมชน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน     รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวต่อว่า ธ.ก.ส. มีสินเชื่อหลายตัวเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว ทั้ง สินเชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย มีวงเงินรวม 3 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.01% หรือถ้ากู้ 1 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยเพียงเดือนละ 100 บาท ซึ่งโครงการนี้รัฐบาลและ ธ.ก.ส. ช่วยสนับสนุนเรื่องดอกเบี้ยเพื่อช่วยผู้ประกอบการ ที่ผ่านมาปล่อยกู้ไปแล้วกว่า 8,000 ล้านบาท คาดว่า ในช่วง 2 ไตรมาสที่เหลือก่อนสิ้นปีบัญชี ธ.ก.ส. จะสามารถปล่อยสินเชื่อในภคการท่องเที่ยวได้หลายหมื่นล้านบาท           นายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. มีการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้ BCG Model ผ่านการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวและเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง   พร้อมนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภายใต้การดูแลของ สทท. กว่า 130 ราย เยี่ยมชมชุมชนที่มีการยกระดับ การท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐาน โดยนำข้อมูลไปบันทึกไว้ในโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ ตอบโจทย์รูปแบบการท่องเที่ยวและการศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยมีชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ กว่า 64 ชุมชนทั่วประเทศ เช่น ภาคตะวันออก ได้แก่ บ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง บ้านทุ่งเพลง จังหวัดจันทบุรี ภาคเหนือ ได้แก่ บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย บ้านออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ ได้แก่ บ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง เป็นต้น