ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง “พรอนงค์ บุษราตระกูล” เป็นเลขาฯ ก.ล.ต.คนใหม่

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/18/2023
 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้แต่งตั้ง นาง พรอนงค์ บุษราตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คนใหม่

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล ปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน, ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ, อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร

นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขณะที่เคยดำรงดำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสองวาระ คือ 8 เมษายน 2557 – 24 กรกฎาคม 2561 และ 25 กรกฎาคม 2561 – 19 กรกฎาคม 2564

สำหรับด้านการศึกษา

2556 CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA), ประเทศไทย CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA) ปี 2545 สถาบันระหว่างประเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี, สหรัฐอเมริกา 2540 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534 ปริญญาโท สาขาสารสนเทศการจัดการการบริหารธุรกิจ ระบบ มหาวิทยาลัยดัลลัส สหรัฐอเมริกา 2532 ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการเชิงปริมาณ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย