ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ DR “SIA19” อ้างอิงหุ้น Singapore Airlines เริ่มซื้อขาย 19 ก.ย. นี้

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/19/2023
 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลักทรัพย์ DR ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่อ้างอิงหุ้น Singapore Airlines ออกโดย บล. หยวนต้า เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 19 ก.ย. นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SIA19”

DR “SIA19” มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท สิงคโปร์ แอร์ไลน์ จำกัด (Singapore Airlines) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เป็นสายการบินระดับโลก ที่มีผลประกอบการเติบโต มีปัจจัยสนับสนุนคือปริมาณผู้โดยสารที่ฟื้นตัวหลังโควิด โดย DR “SIA19” มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 11-15 กันยายน 2566 และจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ DR ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ไทยและสิงคโปร์

DR เป็นตราสารที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มี ด้วยเงินบาท โดย DR จะเปิดซื้อขายแบบต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้นใจสามารถศึกษารายละเอียด DR “SIA19” ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด www.yuanta.co.th หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com