ผอ.ออมสิน ถ่ายทอดนโยบายผู้บริหารทั่วประเทศ “ธนาคารสู่ความยั่งยืน ด้วย ESG”

Categories : Update News, ESG News

Public : 09/22/2023
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในไตรมาส 4 ของปี 2566 ในการประชุมผู้บริหารสายงานกิจการสาขาทั่วประเทศ ประจำปี 2566 เพื่อถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงาน ทิศทางการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของธนาคารที่จะก้าวไปสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ ESG เป็นกรอบในการขับเคลื่อน โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสายงานกิจการสาขาจากทั่วประเทศ กว่า 1,500 คน เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ได้มีการมอบรางวัลการบริหารดีเด่นในต่างๆ อาทิ รางวัล GSB Awards 2022 รางวัลผลงาน SMEs ยอดเยี่ยม รางวัลต้นแบบด้านบริหารความเสี่ยง รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ และรางวัล Work Smart งานได้ผลคนเป็นสุข เพื่อเป็นกำลังใจและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมายร่วมกันต่อไป ณ ศูนย์ประชุม NICE สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี