ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

Categories : Update News, Digital Asset

Public : 11/03/2023

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มีกลไกและระบบการควบคุมดูแลการบริหารกิจการและการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับลักษณะและความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านระบบงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (focus group) จากผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านโครงสร้างการบริหารกิจการและคุณสมบัติของกรรมการผู้มีอำนาจและผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 ซึ่ง ก.ล.ต. ได้นำความคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุงหลักการดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทางปฏิบัติยิ่งขึ้น และคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 มีมติเห็นชอบแล้วนั้น

ก.ล.ต. จึงได้จัดทำร่างประกาศและเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) หลักเกณฑ์ด้านโครงสร้างการบริหารกิจการ (board governance) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีกรรมการในคณะกรรมการบริษัท (board of director) ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 2 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อผู้ประกอบธุรกิจมีโครงสร้างองค์กรที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ โดยผู้ประกอบธุรกิจประเภทที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ประกอบธุรกิจที่มีขนาดเล็กซึ่งมีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าน้อยกว่า 500 ล้านบาท และมีจำนวนลูกค้าน้อยกว่า 10,000 ราย ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้

(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของกรรมการผู้มีอำนาจและผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจและผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีประสบการณ์ทำงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผ่านการอบรมในหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามรายชื่อหลักสูตรหรือลักษณะหลักสูตรที่ ก.ล.ต. กำหนด และต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ ก.ล.ต. ยอมรับ ทั้งนี้ หากกรรมการผู้มีอำนาจและผู้จัดการปัจจุบันไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาก่อนต้องเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

(3) หลักเกณฑ์ด้านระบบงานและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน (check & balance) ทุกระบบที่สำคัญ

- ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

- มีระบบงานในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงและความซับซ้อนของสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงเหมาะสมกับลักษณะของลูกค้าแต่ละประเภท

- ต้องจัดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าออกจากการปฏิบัติงานด้านอื่นเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดระเบียบหรือวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

ผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ด้านระบบงานและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจภายใน 90 วันนับจากวันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=952 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: thanapatk@sec.or.th pitchal@sec.or.th chananchida@sec.or.th หรือ ponwat@sec.or.th จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2566