EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มความร่วมมือองค์กรรับประกันภาครัฐในเอเชีย-แปซิฟิก

Categories : Update News, ESG News

Public : 11/20/2023

EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มความร่วมมือองค์กรรับประกันภาครัฐในเอเชีย-แปซิฟิก ชูบทบาท Green Development Bank พัฒนาธุรกิจประกันความเสี่ยงบนหลักการ ESG

       

EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารสูงสุดกลุ่มความร่วมมือองค์กรรับประกันภาครัฐในเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 12 (The 12th RCG CEO Meeting) เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างองค์กรสมาชิก เพื่อปรับทิศทางการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถช่วยเหลือภาคธุรกิจในการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ รวมถึงส่งเสริมการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) เพื่อร่วมมือกับประชาคมโลกในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม นายพอล ฮีนีย์ เลขาธิการองค์กรความร่วมมือด้านการรับประกัน Burne Union ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบนหลักการ ESG และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ให้การต้อนรับและร่วมเสวนาเกี่ยวกับ ESG ภารกิจสำคัญเร่งด่วนของโลก ณ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ