กฟผ. จับมือ กรุงไทย สนับสนุนเงินฝากสีเขียวมาตรฐานสากล ผ่านบัญชีการดำเนินงานหลัก ขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานสู่ความยั่งยืน

Categories : Update News, Finance, ESG News

Public : 06/13/2024
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จับมือ ธนาคารกรุงไทย ขยายความร่วมมือเงินฝากสีเขียว ภายใต้หลักเกณฑ์ Green Financing Framework นำบัญชีการดำเนินงานหลักของ กฟผ. เข้าร่วมโครงการเงินฝากสีเขียว นับเป็นครั้งแรกของธนาคารพาณิชย์ไทย เพื่อสนับสนุนสินเชื่อในโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ESG Financial Solution สนับสนุนเป้าหมายของทั้งสององค์การ ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

 

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการพลังงานสีเขียวอย่างครบวงจรในระดับภูมิภาค โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทยสนับสนุนธุรกรรม “เงินฝากสีเขียว” (Green Deposits) ผ่านบัญชีการดำเนินงานหลัก (Main Operating Account) ภายใต้หลักเกณฑ์ Green Financing Framework ที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ธนาคาร กรุงไทยนำเงินไปสนับสนุนสินเชื่อโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การสร้างอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ. ที่สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังคงยึดมั่นภารกิจรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สอดคล้องกับแนวคิด “EGAT for All” กฟผ. เป็นของทุกคนและทำเพื่อทุกคน

   

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นพัฒนาบริการทางการเงิน ขับเคลื่อน “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน” ทั้งในมิติของการเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ และการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ในการส่งเสริมให้ภาคการเงินมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้ภาคธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยธนาคารได้ร่วมมือกับกฟผ.ผู้นำในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ดำเนินโครงการเงินฝากสีเขียว สกุลดอลลาร์สหรัฐสำหรับบัญชีการดำเนินงานหลัก ภายใต้หลักเกณฑ์ Green Financing Framework ของธนาคาร นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานสนับสนุนภาคเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

   

ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทย ที่ได้บริหารจัดการบัญชีดำเนินงานหลักให้กับองค์กรในรูปแบบเงินฝากสีเขียว โดยกฟผ. ใช้บัญชีดำเนินงานหลักสำหรับทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ทั้งการฝาก ถอน โอน ชำระเงิน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งธนาคารจะนำเงินจากบัญชีการดำเนินงานหลักดังกล่าวของ กฟผ. มาสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวของธนาคาร เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยมีข้อตกลงร่วมกันเรื่องเงินฝากขั้นต่ำเพื่อความต่อเนื่องในการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ( Scope 1 :Direct Emission) และทางอ้อม ( Scope 2 :Indirect Emission) ตอกย้ำเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของกรุงไทย และกฟผ.ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงการจัดการบริษัทที่ดี (ESG) ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับประเทศไทย ”

 

ทั้งนี้ เงินฝากสีเขียวของธนาคารกรุงไทย อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดหาเงินและการปล่อยสินเชื่อเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Financing Framework) ตามมาตรฐานด้านการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากล เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบครบวงจร ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของหลักการให้สินเชื่อสีเขียว (Green Loan Principle) ของ Asia Pacific Loan Market Association (ALPMA) และ Loan Market Association (LMA) และสอดคล้องตามหลักการของตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดย ICMA (International Capital Market Association) และธนาคารยังได้การรับรอง Green Financing Framework จาก ISS Corporate Solutions (ISS-ESG) เป็นผู้สอบทานภายนอก ตามมาตรฐานด้านการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับสากล นอกจากนี้ หมวดอุตสาหกรรมสีเขียว Renewable Energy และ Clean Transportation ภายใต้ Green Financing Framework ของธนาคารยังสอดคล้องกับมาตรการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่คำนึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม หรือ Thailand Taxonomy