ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) สามารถ outsource ระบบงานได้

Categories : Update News, Digital Asset

Public : 06/27/2024
 

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) สามารถ outsource ระบบงานได้เพิ่มเติมจากกฎเกณฑ์ปัจจุบัน

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ (outsource) ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของ ICO portal รวมถึงยังส่งเสริมระบบนิเวศในการระดมทุนผ่านโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน(investment token) เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนสำหรับภาคธุรกิจตามนโยบายของ ก.ล.ต.

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบหลักการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์การ outsource ของ ICO portal นั้น ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการดังกล่าวและร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

(1) กำหนดให้ ICO portal สามารถ outsource ระบบงานในการประกอบธุรกิจได้เพิ่มเติมจากที่กำหนดในกฎเกณฑ์ปัจจุบัน* โดยต้องไม่เป็นการมอบหมายงานหลักของการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในส่วนของการกลั่นกรองโครงการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) ซึ่งเป็นระบบงานที่มีนัยสำคัญ ในการประกอบธุรกิจ

(2) ICO portal ยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามในการ outsource รวมถึงICO portal ยังคงมีความรับผิดชอบในงานที่ outsource ด้วย นอกจากนี้ ในระหว่างการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อรองรับการย้าย investment token มากำกับดูแลภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลโครงการ และมีฐานลูกค้าผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน) สามารถขอรับความเห็นชอบเป็น ICO portal ได้ รวมทั้งสามารถ outsource ระบบงานในการประกอบธุรกิจได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์ดังกล่าว และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1002 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : phireeyaphon@sec.or.th หรือ chawin@sec.or.th จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ : * กฎเกณฑ์ปัจุบันกำหนดให้ ICO portal สามารถ outsource ได้เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย โทเคนดิจิทัล ได้แก่ งานติดต่อและให้บริการลูกค้า และงานสนับสนุนด้านการเสนอขายและการจองซื้อโทเคนดิจิทัล