‘เหมืองแม่เมาะ’ รับรางวัล CSR-DPIM Continuous Award 2023 13 ปีซ้อน การันตีเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Categories : Update News, ESG News

Public : 07/10/2024
 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายณรงค์ศักดิ์ มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ รับรางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2566 (CSR-DPIM Continuous Award 2023) ประเภทเหมืองแร่เป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน ในงานสัมมนาเปิดตัว (Kick Off) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยมีนายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดโครงการและมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

นอกเหนือจากภารกิจสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง ยังมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน และการบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูสภาพเหมืองควบคู่ไปกับสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง กฟผ. กับชุมชน ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

 

โดยการยึดหลักความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ดูแลความปลอดภัยในการทำงานและชุมชนโดยรอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดำเนินงาน อาทิ ส่งเสริมการนำลีโอนาไดต์ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการทำเหมืองแร่มาพัฒนาเป็นสารปรับปรุงดิน ช่วยส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างการเติบโตร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน สะท้อนถึงการบริหารจัดการเหมืองแร่อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม สอดรับกับเป้าหมายของโครงการ CSR-DPIM จนได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13