สำรวจคนกรุงเที่ยวปีใหม่จ่าย 5,000- 10,000 บาท จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ระยอง เพชรบุรี อยุธยา กระบี่

Categories :

Public : 12/26/2023

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,156 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2566 กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้เรื่องการท่องเที่ยว และของฝาก เนื่องจากในเดือนธันวาคมมีวันหยุดราชการและเป็นช่วงเวลาการส่งท้ายปีเก่า ในปีนี้ทางรัฐบาลประกาศ วันที่ 29 ธ.ค.2566-1 ม.ค.2567 เป็นวันหยุดยาว 4 วันในช่วงปีใหม่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศไทย คนกรุงเทพมหานครจะนิยมออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงเวลานี้ การท่องเที่ยวในประเทศไทยภูมิภาคใดที่เป็นจุดมุ่งหมายของของคนกรุงเทพมหานคร จังหวัดใดคือจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว การหาที่พักในรูปแบบที่คนกรุงเทพมหานครต้องการเข้าพัก โดยผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อเรื่องการท่องเที่ยว มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

       

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าจะไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ อันดับแรกคือ ภาคเหนือ ร้อยละ 22.1 อันดับสองคือ ภาคกลาง ร้อยละ 19.5 อันดับสามคือ ภาคตะวันตก ร้อยละ 18.3 อันดับสี่คือ ภาคตะวันออก ร้อยละ 18.2 อันดับห้าคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 15.7 และอันดับสุดท้ายคือ ภาคใต้ ร้อยละ 6.2

การท่องเที่ยวในภาคเหนือ อันดับแรกคือ จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 42.4 อันดับสองคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 39.7 อันดับสามคือ จังหวัดพะเยา ร้อยละ 37.1 อันดับสี่คือ จังหวัดเชียงราย ร้อยละ 33.8 และอันดับห้าคือ จังหวัดแพร่ ร้อยละ 30.6

 

การท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับแรกคือ จังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 32.4 อันดับสองคือ จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 30.6 อันดับสามคือ จังหวัดนครพนม ร้อยละ 28.3 อันดับสี่คือ จังหวัดบึงกาฬ ร้อยละ 27.4 และอันดับห้าคือ จังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยละ 27.3

การท่องเที่ยวในภาคตะวันออก อันดับแรกคือ จังหวัดระยอง ร้อยละ 40.1 อันดับสองคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 37.9 อันดับสามคือ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 36.6 อันดับสี่คือ จังหวัดจันทบุรี ร้อยละ 32.4 และอันดับห้าคือ จังหวัดตราด ร้อยละ 31.1

 

การท่องเที่ยวในภาคตะวันตก อันดับแรกคือ จังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ 46.1 อันดับสองคือ จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 43.4 อันดับสามคือ จังหวัดราชบุรี ร้อยละ 43.3 อันดับสี่คือ จังหวัดตาก ร้อยละ 36.6 และอันดับห้าคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 26

 

การท่องเที่ยวในภาคกลาง อันดับแรกคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 29.8 อันดับสองคือ จังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 28.5 อันดับสามคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 28.4 อันดับสี่คือ จังหวัดพิจิตร ร้อยละ 27.6 และอันดับห้าคือ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ 27.4

 

การท่องเที่ยวในภาคใต้ อันดับแรกคือ จังหวัดกระบี่ ร้อยละ 33.4 อันดับสองคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 29.3 อันดับสามคือ จังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 28.9 อันดับสี่คือ จังหวัดพังงา ร้อยละ 26.4 และอันดับห้าคือ จังหวัดชุมพร ร้อยละ 25.3

 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าจะใช้จ่ายในการท่องเที่ยวประเทศไทย อันดับแรกคือ 5,000 – 10,000 บาท ร้อยละ 71.1 อันดับสองคือ น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 22.8 และอันดับสามคือ 10,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 6.1

 

และคิดว่าจะหาที่พักในการท่องเที่ยวประเทศไทย อันดับแรกคือ โรงแรม ร้อยละ 56 อันดับสองคือ รีสอร์ท ร้อยละ 27.7 และอันดับสามคือ โฮมสเตย์ ร้อยละ 16.3

ที่มา: ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา