“พรอนงค์ “เลขาธิการ ก.ล.ต.คนใหม่ เปิดวิสัยทัศน์

Categories :

Public : 10/10/2023

เปิดมุมมอง เลขาธิการ ก.ล.ต. เน้นสร้างสมดุล “การกำกับดูแลและการพัฒนา” ทั้งตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

 

เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดมุมมองและวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กร ซึ่งมีบทบาทในการกำกับดูแลและการพัฒนาทั้งตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เน้นทำให้เกิดสมดุลระหว่างบทบาทด้านการกำกับดูแลและการพัฒนา รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถของทุกภาคส่วนให้มีความสามารถในการแข่งขันและสอดคล้องกับมาตรฐานและคุณภาพในระดับนานาชาติ พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน

 

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวถึงมุมมองและวิสัยทัศน์ด้านการบริหารงาน ในโอกาสพบสื่อมวลชน “Meet the Press: ร่วมพูดคุยกับเลขาธิการ ก.ล.ต.” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 หลังเข้ารับตำแหน่งว่า “เป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ แต่ภายใต้องค์กรและสภาพแวดล้อมที่มีความคุ้นเคย โดยมีเป้าหมายหลักคือการนำพา ก.ล.ต. ให้เป็นองค์กรกำกับดูแลที่มีแนวทางการพัฒนาตลาดทุนและประสานผลลัพธ์ให้มีพัฒนาการที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้การจัดการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือได้ แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนร่วมในตลาด โดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ การออกกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ เพื่ออำนวยให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้ในทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ยังมุ่งหมายให้ ก.ล.ต. เป็นองค์กรที่มีคุณค่าส่งมอบ (value proposition) ให้กับทุกภาคส่วน โดยนำพาการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งภายในองค์กรเอง ก.ล.ต. ควรมีบทบาททั้งการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสร้างการตระหนักรู้ การสนับสนุนและเอื้ออำนวย และการสร้างการมีส่วนร่วม ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น มีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน

 

สิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างความความเชื่อถือและความเชื่อมั่น คือ การลงมือทำของ ก.ล.ต. ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความอิสระ ความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ติดตามและตรวจสอบการทำงาน และขอให้ดูที่ผลงานจากการเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ พร้อมรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและประยุกต์ใช้ต่อไป” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว