ตลาดหลักทรัพย์ตัวเลข ปี64บจ.มีรายได้จากต่างประเทศทำสถิติมากสุดรอบ16ปี กว่า4.3ล้านล้าน

Categories :

Public : 02/26/2023
เปิดตัวเลข บจ.ไทย มีรายได้จากการออกไปทำธุรกิจต่างประเทศ  กว่า36%ของบจ.ทั้งตลาด 776บริษัท ปี64รายได้จากต่างประเทศพุ่งทำสถิติสูงสุด16ปีทำได้กว่า 4.3ล้านล้าน   กลุ่มทรัพยากร เป็นกลุ่มที่มีรายได้จากต่างประเทศสูงสุด ผลจากสงครามทำราคาพลังงานพุ่ง

ตลาดหลักทรัพย์ได้จัดทำบทวิจัยเรื่องการออกไปลงทุนทำธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน(บจ)ไทย ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการ เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จากฐานข้อมูลการลงทุนต่างประเทศและรายได้จากต่างประเทศของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยรวม 776 บริษัท พบข้อมูลน่าสนใจ ดังนี้

• ในภาพรวมปี 2564 บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai (บริษัทจดทะเบียนฯ) มีการลงทุนในต่างประเทศ 278 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งหมด 776 บริษัท หรือ 36% ของจำนวนบริษัทจดทะเบียนฯ

• ในปี 2564 บริษัทจดทะเบียนฯ ยังมีการขยายการลงทุนทางตรงในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่าการ ลงทุนทางตรงในต่างประเทศสุทธิรวม 1.1 แสนล้านบาท แม้ว่าบริษัทต้องเผชิญสถานการณ์การระบาด ของ COVID-19 และการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ตาม

• อาเซียน เป็นภูมิภาคเป้าหมายที่บริษัทจดทะเบียนฯ เข้าไปลงทุนทางตรงมากที่สุด โดยมีจำนวน 217 บริษัท โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV และประเทศเวียดนามยังคงครองอันดับหนึ่งที่สามารถดึงดูด บริษัทจดทะเบียนฯ ไปลงทุนมากที่สุด

• เมื่อพิจารณารายได้จากต่างประเทศในปี 2564 พบว่า บริษัทจดทะเบียนฯ มีรายได้จากต่างประเทศเป็น มูลค่าสูงที่สุดในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้รวมสูงถึง 4.38 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 32% ของ รายได้รวมทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนฯ โดยรายได้จากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการ เพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจเดิมในต่างประเทศ และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการส่งออก

• บริษัทจดทะเบียนฯ ในกลุ่มทรัพยากร เป็นกลุ่มที่มีรายได้จากต่างประเทศสูงสุดในปี 2564 คิดเป็นมูลค่า กว่า 8.73 แสนล้านบาท และเป็นกลุ่มที่มีรายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากที่สุด เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันโลกและราคาขายน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยประเทศเป้าหมายใน การลงทุนของกลุ่มทรัพยากร ได้แก่ ประเทศในภูมิภาคเอเชียเหนือ