BKI รับ 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Categories : Stock Market, Insurance

Public : 08/20/2022

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้จัดโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรุงเทพประกันภัยผ่านการประเมินได้รับผลคะแนนเต็มอยู่ที่ร้อยละ 100 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” โดยได้รับคะแนนเต็มต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดถือแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลที่ดี สามารถจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย