ออมสิน เพิ่มเงินรางวัลสลาก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

Categories : Update News, Finance

Public : 10/20/2022
 

ธนาคารออมสิน เพิ่มเงินรางวัลสลากออมสินพิเศษ อายุ 2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง) งวดที่ 225 หน่วยละ 100 บาท มีโอกาสลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย โดยเงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี เมื่อฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

            สลากออมสิน พิเศษ 2 ปี

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี – บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป – นิติบุคคลทุกประเภท

รายละเอียดดอกเบี้ย

          1.ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.15 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.075 ต่อปี)

2. ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย 3. ฝากไม่ครบ 2 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย

วงเงินในการรับฝาก 1. ฝากขั้นต่ำ 100 บาท (1 หน่วย) 2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนการออกรางวัล ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และ พฤษภาคม ออกรางวัล วันที่ 30 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม)

*หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

การรับเงินรางวัล โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

เงื่อนไขหลัก 1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก 2. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน 3 คน 3. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

 

ออมสิน เพิ่มเงินรางวัลสลาก2ปี

             สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

* ลูกค้าต้องทำรายการฝากได้ในบริการMobile Banking (MyMo) เงื่อนไขหลัก คล้ายกับ สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ต่างกันในเรื่อง

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

1. ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย

2. ฝากไม่ครบ 2 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย

วงเงินในการรับฝาก

1. สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 1,000 /5,000 /10,000 /50,000 /100,000 และ 500,000 บาท

2. สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว

3. วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)

4. ธนาคารไม่ออกใบสลากให้ แต่สามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการMobile Banking (MyMo)

5. สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่