ก.ล.ต.ไทย หารือเชื่อมความสัมพันธ์กับ ก.ล.ต. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

Categories : Update News, Wealth

Public : 10/27/2022

ก.ล.ต. ไทย เข้าพบ ก.ล.ต. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านพัฒนาการของตลาดทุนและความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองด้านนโยบายการพัฒนา ตลาดทุนของทั้งสองประเทศ  

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนายพรพงศ์ ศักดาพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน ก.ล.ต. พร้อมด้วยนายวรภัทร เพ็ญสว่าง เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าพบ Mr. Mohammed Abdullah Elkuwaiz ประธานกรรมการ Capital Market Authority (CMA) ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (ก.ล.ต. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย) และ Mr. Khaled A. AL Homoud กรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหารของ ก.ล.ต. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านตลาดทุนของทั้งสองประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองด้านนโยบายการพัฒนาตลาดทุนของทั้งสองประเทศ ประเด็นที่เป็นความท้าทาย และความร่วมมือระหว่างกัน

พร้อมกันนี้ เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้เชิญ ก.ล.ต. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เข้าร่วมการประชุมเวทีระดับนานาชาติ IOSCO Annual Meeting ประจำปี 2566 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2566 และการประชุม SEC Thailand Public Conference ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ซึ่ง ก.ล.ต. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้ตอบรับเข้าร่วมงาน