BBLAM เสนอขาย IPO กองทุนรวมรวมบัวหลวงธนรัฐ 6/23 เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ IPO 24-26 พฤษภาคม 2566

Categories : Update News, Wealth

Public : 05/24/2023

       

BBLAM เสนอขาย IPO กองทุนรวมรวมบัวหลวงธนรัฐ 6/23 หรือ Bualuang Thanarat 6/23 เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ IPO 24-26 พฤษภาคม 2566

รายงานข่าวจาก     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า  BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPOกองทุนรวมรวมบัวหลวงธนรัฐ 6/23 หรือ Bualuang Thanarat 6/23  (B6/23) อายุประมาณ เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.50% ต่อปี ขนาดโครงการ 3,000 ล้านบาท โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท         

สำหรับ บัวหลวงธนรัฐ 6/23 จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งกองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน และหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น การทำธุรกรรมการซื้อตราสารหนี้ภาครัฐกับสถาบันการเงิน โดยมีสัญญาที่จะขายคืนตราสารหนี้ดังกล่าว ตามวันที่กำหนดในสัญญา

ทั้งนี้     กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  และไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ณ วันที่ลงทุนเท่านั้น

กองทุน  B6/23      ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน     กองทุนนี้จะรับซื้อคืนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยการลดจำนวนหน่วยและใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติเป็นราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  โดยผู้ซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี      (โอนเข้าบัญชี / เช็ค)   โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ได้ว่า    เมื่อกองเทอมฟันด์ครบอายุ     ให้สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี  (B-TNTV)  หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY)

ผู้ที่สนใจ   สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน   B6/23    หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่  BBLAM   โทร. 0 2674 6488  กด   8    หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน     ได้แก่     ธนาคารกรุงเทพ   บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน