ผู้ประกอบการหาดใหญ่ สมัครแคมเปญ “SME ปัง..ตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” คับคั่ง

Categories : Update News, PR News

Public : 07/17/2023

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการ SME จัดกิจกรรมรับสมัครขึ้นทะเบียนรับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือ ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีการเลือกใช้บริการบนระบบ BDS ภายใต้ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566” ใต้แคมเปญ “SME ปัง..ตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” โดยจัดให้มีการบรรยายส่งเสริมความรู้ และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง หวังช่วยยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้แข็งแกร่ง และเติบโตสู่สากล ณ ห้องบุปผาแกรนด์ ชั้น 5 โรงแรม        สยามออเรียนทัล หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

ภายในงานเมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ร่วมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้บริหาร สสว. นำโดย นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)นางสาวนิธิวดี สมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ร่วมให้รายละเอียด และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งมี SME ในพื้นที่นครหาดใหญ่ ในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน และลงทะเบียนสมัครรับการสนับสนุนผ่านระบบ BDS จำนวนมาก 

ในการบรรยายพิเศษ นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนางสาวนิธิวดี สมบูรณ์ ได้แนะนำถึงมาตรการ การช่วยเหลืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบการ SME ภายใต้ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566” ใต้แคมเปญ “SME ปัง..ตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2, แนะนำ SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ ช่องทางเข้าถึงทุกบริการภาครัฐ เชื่อมทุกโอกาสการเติบโตให้กับ SME ขณะที่ นางสาวจุรีวัญญ์ เพชรศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครหาดใหญ่ได้บอกเล่าถึง บทบาทของเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS เพื่อได้รับบริการสนับสนุน ด้านการพัฒนาธุรกิจ นอกจากนี้ ในงานยังมีการจัดบูธแนะนำรายละเอียดกิจกรรมของโครงการฯ และการรับสมัครผู้ประกอบการ SME ขึ้นทะเบียนการได้รับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจบนระบบ BDS, การประชาสัมพันธ์บริการบนระบบ BDS โดยผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) รวมถึงมาตรฐานที่ SME ควรรู้ ตลอดจนคลินิกให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน  

 

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยภายในงานว่า เขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ตอนล่าง โดยเป็นศูนย์กลางรับส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่กระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งรวมสินค้าทางการเกษตรและส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งมีธุรกิจที่เกิดขึ้นจำนวนมากโดยเฉพาะธุรกิจบริการ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิง

“ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของหาดใหญ่นั้น ได้มีประเด็นการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการ เพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ของ สสว. ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่ผู้ประกอบการ SME สามารถเลือกรับการบริการหรือรับการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจ BDS (Business Development Service Provider : BDSP) ในด้านที่ตรงกับความต้องการธุรกิจของตนเองได้ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของตนเองได้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในอนาคต” 

 

เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เห็นถึงการสานพลังกัน เพื่อยกศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานเติบโตสู่สากลต่อไป